മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാരബാണം Edit
    കവചം, പടച്ചട്ട
    armour


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cushy, frenzy, tingle, അഖണ്ഡനം, അഗ്നികുക്കുടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean