മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാരണ Edit
    തടഞ്ഞുനിറുത്തുന്ന
    obstructing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്യുക്ത, പ്രാണപ്രയാണം, വിളവിടുക, വിജര, മഴമ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean