മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാരട Edit
    നീര്‍ക്കോഴി
    water fowl


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aloof, ചന്ദനശിഖരി, മകരിക, പ്രാരബ്ധകര്‍മ്മം, താര്‍ക്കികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean