മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വായുമണ്ഡലം Edit
നാമം
    ആകാശം, അന്തരീക്ഷം.
    Sky, Atmosphere.
Base: Sanskrit


വായുമണ്ഡലം
    atmosphere


Entries from Datuk Database

വായുമണ്ഡലം(നാമം):: ആകാശത്തില്‍ വായു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം
വായുമണ്ഡലം(നാമം):: ആകാശം
വായുമണ്ഡലം(നാമം):: അന്തരീക്ഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pallet, വേപ്പ്, അവക്ഷിപ്തം, അദ്ധ്വാന്തം, അധിഷ്ഠിതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean