മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാമലൂരം Edit
    ചിതല്‍പ്പുറ്റ്
    ant hill


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിപിനപതി, അഖേദിത്വം, ആലഹലം, പക്വത, തലതൊട്ടപ്പന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean