മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാപിക Edit
    കുളം
    pond


വാപിക
(പര്യായം) സത്രം


Entries from Datuk Database

വാപിക(നാമം):: കുളം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ league, puff up, whenever, അവിക്രമ, അമ്ലപനസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean