മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാതോര്‍മി Edit
    ഒരു വൃത്തം
    name of a metre


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇരിവേല്ലിക, ഇങ്ങേര്‍, വൈമാത്രന്‍, മരന്ദകം, പ്രീണനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean