മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാതി Edit
    സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍
    sun, moon


Entries from Datuk Database

വാതി(നാമം):: സൂര്യന്‍
വാതി(നാമം):: ചന്ദ്രന്‍
വാതി(നാമം):: കാറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misconduct, slate, chromite, അശൂല, മദിരാക്ഷി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean