മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാതി Edit
    സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍
    sun, moon


Entries from Datuk Database

വാതി(നാമം):: സൂര്യന്‍
വാതി(നാമം):: ചന്ദ്രന്‍
വാതി(നാമം):: കാറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kith and kin, odontic, അപവന്‍, അംഗുലിതോരണം, അഭാവനീയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean