മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാതായനം Edit
    കിളിവാതില്‍
    small window


വാതായനം
(പര്യായം) വാതില്‍


Entries from Datuk Database

വാതായനം(നാമം):: കിളിവാതില്‍
വാതായനം(നാമം):: മുഖപ്പ്, പൂമുഖം
വാതായനം(നാമം):: കൂടാരം
വാതായനം(നാമം):: കുതിര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decompose, ഡീക്ക്, വ്യാഹനിക്കുക, വിക്രയപത്രം, വിശാഖ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean