മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാതരുഷം Edit
    മഴവില്ല്, കൊടുങ്കാറ്റ്
    rainbow, storm


Entries from Datuk Database

വാതരുഷം(നാമം):: മഴവില്ല്
വാതരുഷം(നാമം):: കൊടുങ്കാറ്റ്
വാതരുഷം(നാമം):: കൈക്കൂലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scimitar, മഞ്ജുവാണി, അദ്ധ്യാത്മം, മൃഗാദനന്‍, മുള്ള്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean