മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാതമണ്ഡലി Edit
    ചുഴലിക്കാറ്റ്
    whirlwind


Entries from Datuk Database

വാതമണ്ഡലി(നാമം):: ചുഴലിക്കാറ്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circulate, trumpery, ചന്ദ്രനാഥന്‍, അപരിമാണ, ആര്‍ഭാടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean