മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാതഫുല്ലാന്ത്രം Edit
    ഒരു വാതരോഗം, വയറുപെരുപ്പ്.


Entries from Datuk Database

വാതഫുല്ലാന്ത്രം(നാമം):: ഒരു വാതരോഗം, വയറുപെരുപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ethnic, മണ്‍കുടം, അതിഗ്രാഹ്യ, വ്യഥനം, വൈപഞ്ചികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean