മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാട്ടം Edit
    തളര്‍ച്ച, തെരുവ്
    fatigue, street


വാട്ടം
    blight


Entries from Datuk Database

വാട്ടം(നാമം):: വാടിയസ്ഥിതി
വാട്ടം(നാമം):: തളര്‍ച്ച
വാട്ടം(നാമം):: നിറം മങ്ങല്‍, വിളര്‍ച്ച
വാട്ടം(നാമം):: മ്ലാനത, വ്യസനം (പ്ര.) വാട്ടം തട്ടുക = തളര്‍ച്ച ഉണ്ടാവുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ leafy, പ്രേഖോല, വില്ലി, കോലാട്ടം, ക്ഷീരനിധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean