മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാജസ്രവസ്സ് Edit
    അഗ്നി
    fire


Entries from Datuk Database

വാജസ്രവസ്സ്(നാമം):: അഗ്നി
വാജസ്രവസ്സ്(പുരാണ.):: നചികേതസ്സിന്‍റെ അച്ഛന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consciously, fantasia, iridium, ഭംഗപ്പാട്, പുനരാഗത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean