മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാചി Edit
വിശേഷണം
    പറയുന്ന, സൂചിപ്പിക്കുന്ന
    saying, hinting


Entries from Datuk Database

വാചി(വി. പദാന്ത്യ.):: പറയുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aggressive, poke, അപമൃതി, അലിക്കുത്ത്, അഭ്യുപേത്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean