മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാങ്ങുക Edit
ക്രിയ
    വിലകൊടുത്തു കരസ്ഥമാക്കുക
    buy


വാങ്ങുക Edit
ക്രിയ
    സ്വീകരിക്കുക, പിന്‍വാങ്ങുക, അടുപ്പില്‍ നിന്നും മറ്റോ പാത്രം ഇറക്കുക
    receive,, retreat, take back vessel from the stove after cooking


വാങ്ങുക
    get


Entries from Datuk Database

വാങ്ങുക(ക്രിയ):: വിലകൊടുത്തു കരസ്ഥമാക്കുക
വാങ്ങുക(ക്രിയ):: പിറകോട്ടുമാറുക
വാങ്ങുക(ക്രിയ):: നിന്നുപോവുക
വാങ്ങുക(ക്രിയ):: കൈക്കൊള്ളുക
വാങ്ങുക(ക്രിയ):: അടുപ്പത്തുനിന്നു പാത്രം ഇറക്കുക
വാങ്ങുക(ക്രിയ):: കുറയ്ക്കുക
വാങ്ങുക(ക്രിയ):: വളയ്ക്കുക
വാങ്ങുക(ക്രിയ):: പൂവും മറ്റും ഉഴിഞ്ഞു ദേവതയെ ഒഴിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനക്ഷരം, ആരേവതം, ഇട്ടിരി, മുദ്രാമാര്‍ഗ്ഗം, അളക്കര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean