മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാക്ക് Edit
    മൊഴി, വാഗ്ദാനം
    saying, promise


വാക്ക് Edit
    പറയപ്പെടുന്നത്, വശം
    word, side


വാക്ക്
    word, word
(പര്യായം) സരസ്വതി


Entries from Datuk Database

വാക്ക്1(നാമം):: വചിക്കപ്പെടുന്നത്, പറയപ്പെടുന്നത്
വാക്ക്1(നാമം):: അര്‍ത്ഥമുള്ളതായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം
വാക്ക്1(നാമം):: പ്രയോഗസജ്ജവും സാര്‍ഥകവുമായ ഭാഷാഘടകം, പദം
വാക്ക്1(നാമം):: ഭാഷ
വാക്ക്1(നാമം):: പൂര്‍ണത
വാക്ക്1(നാമം):: സരസ്വതി
വാക്ക്1(നാമം):: ചൊല്ല്
വാക്ക്1(നാമം):: വാഗ്ദാനം
വാക്ക്1(നാമം):: ഭംഗി
വാക്ക്1(നാമം):: നല്ല വടിവ് (പ്ര.) വാക്കുകൊടുക്കുക = ഉറപ്പുകൊടുക്കുക
വാക്ക്2(നാമം):: വശം
വാക്ക്2(നാമം):: സൗകര്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ periodic, phototype, bound, വര്‍ണ്ണനം, വാവുടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean