മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാകം Edit
    ഭാഷണം, വാക്ക്
    speech, word


വാകം Edit
    ബാദാം.


Entries from Datuk Database

വാകം(നാമം):: ഭാഷണം
വാകം(നാമം):: ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കല്‍
വാകം(നാമം):: ഒരുതരം വെട്ടുകത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pink, sixpenny, അംശഭുക്ക്, പൂജ്യം, ക്ഷ്വേഡം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean