മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാക Edit
    ഒരു വൃക്ഷം, ഒരു മത്സ്യം
    the flowering tree Acacia Adoratissima, a kind, of fish


വാക് Edit
    വാക്ക്


Entries from Datuk Database

വാക(നാമം):: ഒരു വൃക്ഷം
വാക(നാമം):: ഒരു കിഴങ്ങ്
വാക(നാമം):: ഭംഗി
വാക(നാമം):: ജയം
വാക(നാമം):: തപസ്സ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മാപ്പാട്, പ്രസേവകം, ചാട്ടേല്‍കേറ്റുക, അഭിഗത, പൊട്ടിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean