മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഹ്യം Edit
    വാഹനം
    vehicle


Entries from Datuk Database

വഹ്യം(നാമം):: വാഹനം, വണ്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ betimes, അയ്യഞ്ച്, അര്‍ഹ്യ, വിടക്ക്, വീര്യജന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean