മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വസുഭദ്രന്‍ Edit
    ശ്രീകൃഷ്ണന്‍
    Sri Krishna


Entries from Datuk Database

വസുഭദ്രന്‍(നാമം):: ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean