മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഴിയെ Edit
    മുറയ്ക്ക്, പിന്നാലെ
    according to order, afterwards


Entries from Datuk Database

വഴിയെ(അവ്യയം):: മുറയ്ക്ക്
വഴിയെ(അവ്യയം):: വഴിയില്‍ക്കൂടെ
വഴിയെ(അവ്യയം):: മര്യാദപ്രകാരം
വഴിയെ(അവ്യയം):: പിന്നാലെ
വഴിയെ(അവ്യയം):: വഴിയായി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ retract, അക്ഷീകം, പ്ശാരോടി, ചര്‍ക്കര, വീയല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean