മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഴക്കാളി Edit
    വഴക്കുകൂടുന്നതില്‍ തത്പരന്‍
    a quarrelsome person


Entries from Datuk Database

വഴക്കാളി(നാമം):: വഴക്കുകൂടുന്നതില്‍ തത്പരന്‍
വഴക്കാളി(നാമം):: വാദി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bisect, stealth, summon, അവാപ്യ, അതിക്ഷാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean