മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഴക്കം Edit
നാമം
    വിനയം, വണക്കം
    humility, obedience


വഴക്കം
    habit, suppleness, vogue


Entries from Datuk Database

വഴക്കം(നാമം):: വിനയം
വഴക്കം(നാമം):: കീഴടക്കം
വഴക്കം(നാമം):: വണക്കം
വഴക്കം(നാമം):: ഒതുക്കം
വഴക്കം(നാമം):: കൂറ്
വഴക്കം(നാമം):: വളയത്തക്കവണ്ണമുള്ള മൃദുത്വം
വഴക്കം(നാമം):: പഴക്കം
വഴക്കം(നാമം):: പൂര്‍വാചാരം
വഴക്കം(നാമം):: സാമാന്യവ്യവഹാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rifle, body politic, അശ്വത്ഥ, ആകാരഗോപനം, വമ്പുപറയുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean