മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വള്ളിയം Edit
    മുളക്, ഊത്തുകുഴല്‍
    chilly, flute


Entries from Datuk Database

വള്ളിയം(നാമം):: മുളക്
വള്ളിയം(നാമം):: വെള്ളം
വള്ളിയം(നാമം):: ഊത്തുകുഴല്‍
വള്ളിയം(നാമം):: മെഴുക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ helium, ആര്യകം, മ്ലിഷ്ട, അളിമ്പ്, അനാതങ്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean