മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വല്ലിജം Edit
    കുരുമുളക്
    pepper


Entries from Datuk Database

വല്ലിജം(നാമം):: കുരുമുളക്, കൊടിമുളക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ballot box, ഋഷു, വാക്പ്രദ, ഉദ്ഘം, പ്രാതരാശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean