മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വല്മി Edit
    ഉറുമ്പ്
    ant


Entries from Datuk Database

വല്മി(നാമം):: ഉറുമ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mete, prospective, ആക്ഷാരിത, ചൂഴി, തണ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean