മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വല്ഗുകം Edit
    ചന്ദനം, വില
    sandal wood, price


Entries from Datuk Database

വല്ഗുകം(നാമം):: ചന്ദനം
വല്ഗുകം(നാമം):: വില
വല്ഗുകം(നാമം):: വനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baggage, egence, pummel, sex-starved, tandem


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean