മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വലമ്പോരുക Edit
    നാടു വലംവയ്ക്കുക.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്ത്യകാഷ്ഠ, അനുജിവിക്കുക, വിശാരദം, കുഴയുക, കുഹരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean