മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വലച്ചില്‍ Edit
    വിഷമിക്കല്‍, കഷ്ടത
    distress, difficulty


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപക്ഷീണ, അനക്ഷജ്ഞ, ആജ്ഞപ്പേര്‍, ബെല്‍, അരസികത്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean