മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വറചട്ടി Edit
    വറക്കാനുള്ള പാത്രം
    frying pan


വറചട്ടി
    skillet


Entries from Datuk Database

വറചട്ടി(നാമം):: വറുക്കാനുള്ള പാത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ engraving, suit, tinge, മൂശാരി, പ്രോച്യമാന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean