മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ദ്ധനം Edit
    അഭിവൃദ്ധി, വര്‍ദ്ധിക്കല്‍
    prosperity, increase


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അബാധ, പതിറ്റടി, എമ്പ്രാന്‍, vermicide, യവക്രീതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean