മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ത്തകന്‍ Edit
    പണക്കാരന്‍, കച്ചവടക്കാരന്‍
    rich man, trader


Entries from Datuk Database

വര്‍ത്തകന്‍(നാമം):: ധനവാന്‍
വര്‍ത്തകന്‍(നാമം):: വ്യാപാരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അദ്ധ്വഗം, ആഹവനം, ചണ്ഡപ്രചണ്ഡ, ഉച്ച്, ഉത്തരവാദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean