മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ണ്ണനീയ Edit
    വര്‍ണ്ണിക്കത്തക്ക
    which should be described


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ leaf, tap, അംഗീകൃതി, ആലറ, ഇക്കളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean