മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരിനെല്ല് Edit
നാമം
    ഒരു തരം നെല്ല്, വിതയ്ക്കാതെ താനേ കിളിര്‍ത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ധാന്യം, തൃണാന്നം
    a kind of paddy


Entries from Datuk Database

വരിനെല്ല്(നാമം):: വിതയ്ക്കാതെ താനേ കിളിര്‍ത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ധാന്യം, തൃണാന്നം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cluster, crackle, അച്ഛിദ്രം, ഒറ്റത്തടി, മടുമൊഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean