മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരാകം Edit
    യുദ്ധം
    war


Entries from Datuk Database

വരാകം(നാമം):: യുദ്ധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apposite, ചിന്താപര, യേനകേനപ്രകാരേണ, മൃഗദന്തം, അഭ്വം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean