മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരദ Edit
    കന്യക, ദേവീ
    virgin, Goddess


Entries from Datuk Database

വരദ(നാമം):: കന്യക
വരദ(നാമം):: വരം നല്‍കുന്നവള്‍, ദേവി
വരദ(വിശേഷണം):: വരം കൊടുക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ behest, അവിമാംസം, അമണ്ഡിത, അക്ന്ദനം, ആനക്കുറുന്തോട്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean