മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വയവന്‍ Edit
    വീരന്‍
    brave or valiant man


Entries from Datuk Database

വയവന്‍(നാമം):: വീരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചിഞ്ചാടകം, മണ്ഡൂകം, അല്പീയസ്സ്, ഉദ്ഘാടനം, രുച്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean