മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വനവാസം Edit
    കാട്ടിലെ താമസം, വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം


Entries from Datuk Database

വനവാസം(നാമം):: കാട്ടിലെ വാസം
വനവാസം(നാമം):: വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean