മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വദനം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    മുഖം, വായ്.
    Face, Mouth.
Base: Sanskrit


വദനം
(പര്യായം) മുഖം


Entries from Datuk Database

വദനം(നാമം):: മുഖം
വദനം(നാമം):: വായ്
വദനം(നാമം):: മുന്‍ഭാഗം
വദനം(നാമം):: ഭാവം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഹതി, മലയാചലം, അനവസിത, അനിമേഷ, ഉദ്ബോധനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean