മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വദനം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    മുഖം, വായ്.
    Face, Mouth.
Base: Sanskrit


വദനം
(പര്യായം) മുഖം


Entries from Datuk Database

വദനം(നാമം):: മുഖം
വദനം(നാമം):: വായ്
വദനം(നാമം):: മുന്‍ഭാഗം
വദനം(നാമം):: ഭാവം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chemise, dynamic, get back, not at all, notion


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean