മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വതങ്ങുക Edit
    വാടുക, ഉണങ്ങുക
    wither


Entries from Datuk Database

വതങ്ങുക(ക്രിയ):: വാടുക, പൊരിയുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ail, champion, mystic, ആശ്വിനേയര്‍, മൃഗയു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean