മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഡവ Edit
    പെണ്‍കുതിര, ദാസി
    mare, female servant


Entries from Datuk Database

വഡവ(നാമം):: പെണ്‍കുതിര
വഡവ(നാമം):: അശ്വിനി
വഡവ(നാമം):: ദാസി
വഡവ(നാമം):: ബ്രാഹ്മണസ്‌ത്രീ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crescendo, overbid, അപ്രകൃതം, അബ്ധി, താമിസ്രന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean