മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഠര Edit
    മന്ദബുദ്ധിയായ
    mentally retarded


Entries from Datuk Database

വഠര(വിശേഷണം):: മന്ദബുദ്ധിയായ
വഠര(വിശേഷണം):: ദുര്‍ബുദ്ധിയായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഛാത്രന്‍, വിഷ്ടരം, മുടിയേറ്റ്, അംബരം, പലാംഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean