മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വട്ടിപ്പണം Edit
    പലിയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പണം
    money lent on interest


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മുഖഭംഗം, മര്യന്‍, ആദരണീയ, ഉറി, ഉല്ലസത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean