മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വട്ടന്‍ Edit
    കന്നുകാലിയുടെ ദേഹത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണി, കിറുക്കന്‍
    a kind of insect, that sticks to the body of cattle, mentally unstable man


Entries from Datuk Database

വട്ടന്‍(നാമം):: ഒരു പ്രാണി, കന്നുകാലികളുടെ ദേഹത്തുവന്നു പറ്റിയിരിക്കുന്നത്
വട്ടന്‍(നാമം):: നുറുക്കിയവാഴയ്ക്ക ഉപ്പേരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ porter, potty, ഇംഗ, പ്രായണം, തൈജസ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean