മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വടക്കുന്നാഥന്‍ Edit
    ശിവന്‍
    siva


Entries from Datuk Database

വടക്കുന്നാഥന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crock, ഇളാവൃതന്‍, മഞ്ഞക്കരു, പ്രതിക്രിയ, കഴിനാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean