മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഞ്ചനി Edit
    സ്ത്രീ, മായ
    woman, illusion


Entries from Datuk Database

വഞ്ചനി(നാമം):: സ്‌ത്രീ
വഞ്ചനി(നാമം):: മായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ direct, suggestive, capsize, അകുഹകം, ഇറ്റ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean