മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വജ്രലോഹകം Edit
    കാന്തം
    magnet


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ connection, is, menial, paunch, അതസി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean