മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വക്രം Edit
    വളവ്, വളഞ്ഞത്
    curve, something crooked


Entries from Datuk Database

വക്രം(നാമം):: വളവ്
വക്രം(നാമം):: വളഞ്ഞത്
വക്രം(നാമം):: വളഞ്ഞരേഖ
വക്രം(നാമം):: നദിയുടെ വളവ്
വക്രം(നാമം):: (ജ്യോ.) ഗ്രഹത്തിന്‍റെ വക്രഗതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incommensurable, meristem, normalization, അഭയവനം, ആരാധനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean