മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വകം Edit
നാമം
    കാറ്റ്, കുതിര , വഴി , തപ്പല്‍
    wind, horse,path,search


വകം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    കൊക്ക്, കൊക്കുമന്താരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആഢ്യരോഗം, ആപൂരിത, പവനം, തമോനുത്ത്, സംശ്ലേഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean